Pages

Friday, August 6, 2010

भाडेकरू - मालक

भाडेकरू : मालक, रात्री खोलीत खूप उंदीर नाचतात.

घरमालक (रागाने) : मग १५० रुपये भाड्याच्या खोलीत काय "सुरेखा पुणेकर" नाचवू.

No comments: