Pages

Friday, August 6, 2010

परीक्षेच्या RESULT नंतर

परीक्षेच्या RESULT नंतर:
जर चांगले गुण मिळून पास झाला तर…
शिक्षक: मी
शिकवलंय म्हणून
आई: सगळी देवाची कृपा
...बाबा: माझा मुलगा आहे, चांगले मार्क्स
मिळणारच
मित्र: चल यार, जाऊन एक बिअर मारू

आणि...
जर नापास झाला
तर….
शिक्षक: क्लास मधे लक्ष देत नाही
आई: हे सगळं मोबाईलमुळे
झालंय
बाबा: तुझाच मुलगा आहे, लाडाने डोक्यावर बसवून
ठेवलंस
.
.
.
पण
.
मित्र: चल यार, जाऊन एक बिअर
मारू
खरंच.... सगळे बदलतात पण मित्र नाही.....

No comments: