Pages

Friday, August 6, 2010

मंग्या, आयटम बरोबर

मंग्या, आयटम बरोबर पार्कात बसला होता, ती काही बोलणार एवढ्यात, आसपास कोण नाही हे पाहून त्याने तीच चुंबन घेतल.

मंग्या : सोना, खूप गोड आहे तुझे ओठ, पण जरा ते तोंडातला चुईगम फेकशील का? मध्ये मध्ये येतंय.

आयटम (खोकत) : अरे सोन्या तेच सांगायचा प्रयत्न करत होते, चुईगम नाही आहे ते मला कफ झाला आहे खूप.

No comments: